Search graduate:

Krõõt Nõmmela-Mehide

  • Kunstikultuuri teaduskond
  • Kunstiõpetaja
  • MA
  • DISAINIÕPPE JÕUSTAMINE ÜLDHARIDUSKOOLIS RAKVERE DISAININÄDALA NÄITEL
  • Tutor: MA Helen Arov; MA Merike Rehepapp
  • Magistritöö

UURIMUSLIK VAADE RAKVERE DISAININÄDALA TEGEVUSTELE
Magistritöö eesmärgiks oli uurida, kuidas toetada disainiõpet Rakvere üldhariduskoolides Disaininädala tegevustega. Disaininädal toimus aastatel 2016, 2017 ja 2020. Oma uurimuses kaardistasin nii õpilaste kui õpetajate vaadet Disaininädala tegevustele, mida viisid läbi erinevad disainerid. Samuti uurisin, mida ootavad ja millist tuge vajavad õpetajad, kes soovivad disainiteemalist õppesisu Disaininädala kaasabil käsitleda ning millistest eri vaatenurkadest ja milliste meetoditega saab Disaininädal disaini õppesisu avada.

MEETOD
Magistritöös  kasutan arendus-uuringu metoodikat.

Aastal 2020 viisin läbi tegevuste vaatlused ningküsitluse osalenud klasside õpetajatega. Toetudes oma vaatlustulemustele, foto- ja videomaterjalidele, küsitlusele, korraldajate tehtud kokkuvõtvale koosolekule ning SWOT- analüüsile analüüsisin, mis on Disaininädal 2020 korralduses õnnestunud, mis tegevused on eakohased, mis pole toiminud piisavalt hästi ja vajavad muutmist ning kuidas veel paremini sobituda ainetundide ning aastakavade ning ainekavadega, et teha koostöö disainiõppe vallas õpetajatele sobivaks ja põhjendatuks.

VALIM
Küsitluse valimiks oli 20 õpetajat,  kes olid oma ainete raames õpilastega osa võtnud Rakvere Disaininädala 2020 loengutest, töötubadest või disainitundidest.

Uurimisprotsessi spiraalne mudel (autori joonis, Lune ja Berg, 2017)

TÄHTSAMAD TULEMUSED
Õpetajate ja õpilaste poolt osutusid populaarsemaks tehnoloogiat või materjali tutvustavad töötoad koolikeskkonnast väljas, disaininäituse või stuudio külastus, aga disaini-teemalised õppevideod, mida saab koolitundides kasutada. Loengud ja teoreetilisemad disainikursused vajavad juurde praktilist tegevust, mis aitab minu hinnangul tõsta õpilaste motivatsiooni ja kinnistada õpitut.

JÄRELDUSED JA SOOVITUSED
Õpetajatele suunatud teavitustöö peaks sisaldama enam infot disainiõppe kasulikkusest erinevates õppeainetes. Arenguvõimaluseks on õppekäikude juurde eel- ja järeltegevuste väljapakkumine, pikemate õppemudelite loomine, lõiminguvõimaluste ja arendatavate üldpädevuste täpsem kirjeldus tegevuste eelinfos. Tundi andvatele disaineritele peaks ette andma  konkreetsed õpieesmärgid, mille järgi  saaks  tegevusi planeerides joonduda ning vajalik oleks ka nende abistamine  õppeühiku loomisel ja meetodite valimisel.

Disainiprotsessi töötuba 10. klass
Moejoonise töötuba 1. klass