Otsi lõpetajat:

Grete Liis Nagelmann

  • Arhitektuuriteaduskond
  • Arhitektuur ja linnaplaneerimine
  • MA
  • Kaasavad hoovid. Inimkeskne hooviruum Tallinna südalinna näitel.
  • Juhendaja: Martin Melioranski, Raul Kalvo, Eik Hermann

Magistritöö fookuses on hoovide ruumilised võimalused linnakeskkonnas. Töö
eesmärgiks on uurida, millised on sisehoovide tüpoloogiast tulenevad
ruumilised võimalused ning millised võivad olla selle mõjud suuremale
linnalisele skaalale.
Hoovidel on oma funktsioonist tulenevalt linnapildis olnud teisejärguline ja
utilitaarne roll, kuid oma ruumiomadustelt on hoov võimalusterohke
linnaelement, mis on linnaruumina võimeline edukalt täiendama avarate
linnaliste ruumiolukordade mitmekesisust kõrvuti väljakute ja platsidega.
Tallinna linnasüdames on lisaks tänavatele ja platsidele mitmeid sisehoove,
mille ruumikvaliteet on hääbumas ent millel on suur sotsiaalne, kultuuriline,
majanduslik ja linnaehituslik potensiaal loomaks identiteeti kogu linnatuumikule.

Töö uurib ruumi definitsioone linnakeskkonnas, et pakkuda välja
inimmõõtmelise hooviruumi visioon Tallinna südalinna näitel. Saades aru
erinevatest ruumi definitsioonidest linnakeskkonnas, võimaldab see paremini
linnaruumi kujundada. See aitab ennekõike lahti mõtestada ruumiprotsesse ja
kujundada väliruume sarnaselt ruumidele, mida luuakse hoonete sisemusse.
Hetkel on Tallinna kesklinna linnaruumi tulevik lahtine, kuid üha rohkem on
saanud kõneainet selle muutmine. Magistritöö pakub välja stenaariumi, mille
kohaselt tuleks linnaruumilist ümber-organiseerimist alustada just hoovidest,
sest lisaks paljudele teistele võimalustele, pakuvad hoovid häid võimalusi
näiteks kliimamuutuste ja avaliku ruumi ostukeskustesse suubumisega
tegelemiseks. Magistritöös tehakse ettepanekuid, kuidas väiksemad sekkumised
nii väli- kui ka siseruumis võiksid aidata kaasa ruumilise identiteedi loomele,
kvartalite kujunemisele kogukondlikuks ja suhestatud elukeskkonnaks.