Otsi lõpetajat:

Department: Arhitektuur ja linnaplaneerimine (MA)

Markus Puidak

“Ressursikaitseseadus” on töö jooksul välja töötatud strateegia, kus kaitsealuseks elemendiks on hoone materjalis sisalduv ressurss. Sarnaselt muinsuskaitseseadusele, on ka selle eesmärgiks ära hoida olemasolevate hoonete lammutamist.  Ressursikaitseseadus pakub alternatiive lammutamisele kui kõige lihtsamale valikule.  Strateegia ei kohusta järgima kõige materjalisäästlikumat plaani – ei kohusta säilitama kõiki hoone osasid, viimistluskihtideni välja. Strateegia eesmärgiks on saavutada “uueväärsuse” …

Andreas Krigoltoi

Eestis ja mujal maailmas on üha laiemat kõlapinda leidmas hüljatud ja räämas seisukorras hooneressurss. Eestis on ligi veerand meie ehituspärandist kehvas või lausa avariilises seisukorras. Piirkondlik ruumiline eripära ja identiteet ähvardab hääbuda – kohavaim on ohus. Tegemist ei ole isoleeritud probleemidega, vaid rahvastiku kahanemise kaude tagajärjega, mis on kõige kriitilisem maapiirkondades. Tänapäevasel globaliseeruval ja muutuval …

Grete Liis Nagelmann

Magistritöö fookuses on hoovide ruumilised võimalused linnakeskkonnas. Tööeesmärgiks on uurida, millised on sisehoovide tüpoloogiast tulenevadruumilised võimalused ning millised võivad olla selle mõjud suuremalelinnalisele skaalale.Hoovidel on oma funktsioonist tulenevalt linnapildis olnud teisejärguline jautilitaarne roll, kuid oma ruumiomadustelt on hoov võimalusterohkelinnaelement, mis on linnaruumina võimeline edukalt täiendama avaratelinnaliste ruumiolukordade mitmekesisust kõrvuti väljakute ja platsidega.Tallinna linnasüdames on lisaks …

Margus Tammik

Mänguline uurimustöö püüab leida viise kuidas arhitekti õppeteekonda tähendusrikaste kogemuste võrra rikastada. Ehk kuidas lisaks baasoskustele endas sotsiaalses ja kultuurimaailmas navigeerimiseks vajalike isikuomadusi kasvatada. See töö on püüd aru saada kuidas õpetavad arhitektuurist, maailmast ja suhtlemisest erinevad suvekoolid, juhuslikud juhtumised või projektid ja kuidas kujundavad tugevaid hoiakuid ja väärtushinnanguid aktiivne osalemine ruumiloome erinevates skaalades. Töö …

Aliis Mehide

Käesolev magistritöö pakub välja uue kaasaegse kunsti muuseumi – keskkonna, mis võimaldab paindlikku ja vaatemängulist ekspositsiooniruumi kunstnikele, kuraatoritele ja külastajatele, loob süsteemse käitumise abil praktilist ruumi muuseumi igapäevaseks majandamiseks ja liigutab ruumilisi elemente, et pakkuda eriotstarbega ruumi muuseumi lisategevusteks. Kaasaegse kunsti muuseum on kui ühendus kultuurikeskuse ja töökoja vahel. See on masin, mis pakub konstruktiivset …

Sten Vendik

Omaette olemise ruum on paik, kus üleküllastunud linnaelust teha paus, puhata ja taastuda. Seal ei ole me suunatud midagi tarbima, saame lasta mõttel vabalt uidata ja tunda rõõmu üksiolemisest. Steni magistritöö toonitab üksinduse olulisust, toob välja selle erinevad küljed ja selgitab miks üksindusse suhtumine on ajapikku muutunud. Omaette olemise ruumid hargnevad lahti Tallinna avalikku ruumi, …

Mariin Kroon

Urbaniseerunud keskkonna loomisel mõeldakse vähe loodava ruumi mõjust inimese vaimsele tervisele. Paraku on just vaimse tervisega seotud probleemid globaalselt haiguskoormuse põhjustajana esikohal. Suur osa psühholoogilistest probleemidest algab juba lapse- või noorukieas. Magistritööga juhitakse tähelepanu 16-26aastaste vaimse tervise probleemidele ja teema stigmatiseeritusele. Analüüsitakse noort ümbritsevat keskkonda ja tervist mõjutavaid tegureid. Seejärel luuakse unikaalne vaimse tervise nõustamiskeskuse …

Eliisabet Sarv

Minu magistritöö käsitleb Kreekas, Naxose saarel asuva Mikri Vigla küla tuleviku potentsiaale ning nende ruumilisi eeldusi ja väljundeid maaelu arengu, elustiili mobiilsuse, jätkusuutlikkuse ja kohaloome kontekstis. Kõige olulisemaks pean  kogukonna huvisid ning Mikri Vigla kogukonna all pean silmas nii küla ja selle ümbruskonna elanikke, seal oma vaba aega või puhkust veetvaid inimesi, kui ka kõiki …

Enriko Lill

Maailm on pidevas muutumises, mis toob arhitektidele ja planeerijatele uusi väljakutseid ning probleeme, millele otsitakse lahendusi. Jätkusuutliku, vastupidava ja elamiskõlbliku keskkonna loomiseks on vaja teha üha keerukamaid projekteerimisotsuseid, mis on mõjutatud paljudest teguritest. Varajases staadiumis tehtud otsused mõjutavad otseselt projekti edasist arengut.  Magistritöö fookuses on automatiseerimise protsesside rakendamine planeeringute loomisel ja analüüsimisel. Töö eesmärgiks on …